ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Χάρτης Σημείων Προτεινόμενου Δικτύου Παρακολούθησης για την ΛΑΠ Αώου στην Ελλάδα: Πρόταση JointWaterS

Κατευθύνσεις για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρακολούθησης Επιφανειακών Υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/EC

Τελική Μελέτη Αποτελεσμάτων Κοινού Προγράμματος Παρακολούθησης

Μετρήσεις Φυσικο-χημικών παραμέτρων στον ποταμό Αώο