About Joint Waters

Projekti JointWaterS 'Promotion of a Joint Implementation of the Water Framework Directive ( Direktiva 2000/60/EC ) within the transboundary River Basin of Aoos- Vjosa ' (Promovimi i implementimit te perbashket te Direktives Kuader te Ujerave brenda basenit nderkufitar te Lumit te Aoos-Vjosa), eshte implementuar me pjesemarrjen e partnereve te projektit :1- Overall Lead Partner ( Partner Lider i Projektit ), Administrata e Decentralizuar e Epirit ( Drejtoria e Ujerave per Maqedonine Perendimore), 2- Korporata Energjitike Publike ( DEI), Drejtoria e Gjenerimit Hidroenergjitik ( H.G.D.), 3- Muzeu Historik Natyror Goulandris- Qendra Greke e Biotopeve Ligatinore, 4- Prefektura Vlore, 5- Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve ne Shqiperi ( sot: Agjencia Kombetare e Mjedisit ).

Projekti JointWaterS po implementohet ne kuader te Programit Nderkufitar IPA 'Greqi-Shqiperi 2007-2013'.

Objektivi kryesor strategjik i Projektit, eshte promovimi dhe implementimi i Direktives Kuader te Ujerave 2000/60/EC-WFD ne Greqi dhe Shqiperi, duke qene se aty ndodhet edhe baseni i lumit Aoos- Vjosa.

Fletëpalosja Project (AL).

Layman's Report.

NEWSLETTERS/ WORKSHOPS