Η περιβαλλοντική αξία της λεκάνης απορροής Αωού/ Vjosa

Η Ελλάδα με όρους ποικιλότητας της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων είναι η πλουσιότερη της Ευρώπης (Economidis & Banarescu, 1991, Kottelat & Freyhof, 2007; Oikonomou et al., 2014). Έχουν καταγραφεί 177 είδη περίπου (περιλαμβανομένων ορισμένων λιμνοθαλασσών). Αυτά ανήκουν σε 88 Γένη, 27 Οικογένειες και 15 Τάξεις.
Η κοιλάδα του ποταμού Αώου αντιπροσωπεύει μια σημαντική περιοχή για τη βιοποικιλότητα της Αλβανίας καθώς φιλοξενεί ιδιαίτερα υδάτινα συστήματα με ποικίλα μεταναστευτικά είδη ψαριών, όπως το απειλούμενο ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla), ο κέφαλος (Mugil cephalus), πέρα από τα είδη Cobitis ohridana και Oxynoemacheilus pindus που εμφανίζονται στα συστήματα εσωτερικών υδάτων της Αλβανίας.
Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η κατανομή των ψαριών του ποταμού Αώου ανά οικογένεια.

perivallontiki-axia

Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις που δέχονται οι πληθυσμοί των ψαριών των εσωτερικών υδάτων στην Αλβανία έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές περιλαμβάνουν την αλιεία με μεθόδους μη φιλικές προς το περιβάλλον και την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων. Εκτεταμένες περιοχές της Αλβανίας υφίστανται υλοτομία, η οποία προκαλεί διάβρωση των εδαφών και επακόλουθες προσχώσεις στους ποταμούς και τα ρέματα. Οι αμμοληψίες και η έλλειψη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων επηρεάζουν άμεσα τους πληθυσμούς των ψαριών στον ποταμό. Η εισαγωγή ειδών αποτελεί σοβαρή απειλή σε ορισμένα υδάτινα σώματα. Η δραστηριότητα αυτή είναι αρκετά κοινή σε μεγάλες λίμνες της Αλβανίας, όπου εγκαθίστανται πληθυσμοί ξενικών ειδών, όπως C. carpio, C. auratus και P. parva. Η παρουσία του είδους P. parva φαίνεται να είναι αρκετά συχνή σε αυτές τις λίμνες. Στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τα είδη Tinca tinca και Lepomis gibbosus έχουν εισαχθεί και φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί στο οικοσύστημα. Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατά μήκος πολλών ποταμών και γύρω από τη λίμνη Οχρίδα αυξάνουν την παρουσία του είδους Oncorhynchus mykiss.