Μέτρα δράσης προστασίας και διαχείρισης

Στη διασυνοριακή περιοχή προτείνεται να αναληφθούν οι κάτωθι δράσεις προστασίας και διαχείρισης:
• Επιτήρηση του χώρου ώστε να αποφεύγεται η αλιεία με μη νόμιμα αλιευτικά εργαλεία.
• Απαγόρευση της αλιείας των ψαριών στις περιόδους αναπαραγωγής τους. Οι περίοδοι απαγόρευσης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις περιόδους αναπαραγωγής του κάθε είδους (π.χ. χειμερινή περίοδος για την πέστροφα, άνοιξη για τα είδη της οικογένειας των κυπρινοειδών).
• Απαγόρευση εμπλουτισμών του ποταμού με άτομα ιριδίζουσας πέστροφας.
• Αποφυγή μετακινήσεων πληθυσμών ψαριών από και προς τον ποταμό Αώο καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα είδη που βρίσκονται στον ποταμό δε συναντώνται σε άλλα υδάτινα οικοσυστήματα της χώρας.
• Απαγόρευση εμπλουτισμών με την ενδημική πέστροφα εκτός και αν έχει εξασφαλιστεί ότι οι γεννήτορες προέρχονται από το ίδιο σύστημα και έχει προηγηθεί μελέτη σχετικά με πληθυσμιακά και γενετικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων.
• Στη προσπάθεια ενίσχυσης του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής θα μπορούσε να επιτραπεί η αλιευτική εκμετάλλευση της τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου με την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έρευνα σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών, τη φέρουσα ικανότητα του συστήματος και τα ενδεδειγμένα αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές.
• Είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των νερών σε όλο το μήκος του ποταμού και των παραποτάμων του καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιθεωρηθεί η λειτουργία ιχθυοδιαδρόμων και να εξασφαλιστεί ότι τα πάσης φύσεως φράγματα στη κοίτη του ποταμού δεν θα εμποδίζουν τις ανάντη και κατάντη κινήσεις των ψαριών.
• Το οικοσύστημα του ποταμού Αώου, ανεξαρτήτως των περιοχών του Φορέα Διαχείρισης, θα πρέπει να φυλάσσεται ώστε να αποτρέπονται οι παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.
• Κρίνεται σημαντικό να γίνει μια μελέτη για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων για άρδευση και χρήση στις υδατοκαλλιέργειες, ιδιαίτερα στις περιόδους χαμηλής στάθμης (θερινή περίοδος).
• Στο πλαίσιο προστασίας της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να γίνεται επιτήρηση όσον αφορά στην απόρριψη σκουπιδιών στην όχθη του ποταμού.
• Τέλος, η ανεξέλεγκτη αμμοληψία έχει ως συνέπεια τη μεταβολή της κοίτης και τη θανάτωση μεγάλου αριθμού ψαριών (νεαρών ατόμων και ειδών που διαβιούν σε αμμώδες ή χαλικώδες υπόστρωμα και δεν κάνουν μεγάλες μετακινήσεις (π.χ. Oxynoemacheilus pindus, Cobitis ohridana).