Αναμενόμενα αποτελέσματα

ipa-image

Τα συνολικά αναμενόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους στόχους του Έργου, αφορούν τη συνεισφορά στη δημιουργία διασυνοριακών δεσμών σε σχέση με την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τις κοινές δράσεις που αφορούν τη παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία των υδάτων του ποταμού Αώου.
Ποιο συγκεκριμένα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου JointWaters είναι:
1. Η διαμόρφωση ενεργού ρόλου της Ε.Ε. και των εταίρων του Έργου σε σχέση με τη παρακολούθηση, τη διαχείριση και τη προστασία των υδάτινων πόρων της επιλεγμένης περιοχής του Έργου.
2.Η διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του Έργου και των ενδιαφερόμενων φορέων των δύο χωρών, καθώς επίσης η περιβαλλοντολογική αφύπνιση του κοινού σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης υδάτων.
3. Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων τόσο όσν αφορά την Ελληνική και την Αλβανική πλευρά του ποταμού Αώου.
4. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων των αρμόδιων φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων (π.χ. ειδικούς σε θέματα διαχείρισης υδάτων) σε σχέση με τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water Framework Directive 2000/60/EC-WFD) 2000/60/ΕΚ.
5. Η δημιουργία και η υλοποίηση ενός κοινού δικτύου παρακολούθησης που καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις και των δύο χωρών. Επιπλέον, η εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών με σκοπό την αυτόματη μέτρηση φυσικοχημικών και υδρομμορφολογικών ποιοτικών δεδομένων και στις δύο χώρες.
6. H εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη περιβαλλοντική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου/Vjosa.
7.Η κοινή έρευνα των αιτιών που οδηγούν στη μείωση του πληθυσμού της ιχθυοπανίδας της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου/Vjosa, καθώς επίσης και η προετοιμασία προτάσεων για τη λύση του προβλήματος.