Στόχοι - Σκοπός έργου

Οι κύριοι στόχοι/σκοποί του Έργου JointWaterS είναι

1Η προώθηση της διασυνοριακής επικοινωνίας και η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις απαιτήσεις της WFD μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα παρακολούθησης υδάτων και της ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) αναφορικά με την διαχείριση των απαιτήσεων της.

2Η διασφάλιση κοινού πλαισίου δράσης μέσω της εφαρμογής της WFD στην Αλβανική πλευρά ως προς τη λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής του άρθρου 5 (χαρακτηρισμός υδάτινων σωμάτων, ανάλυση χρήσεων γης και ανασκόπηση των ανθρωπογενών πιέσεων στην ποιότητα των επιφανειακών υδάτων).

3Ο κοινός σχεδιασμός ενός δικτύου/προγράμματος παρακολούθησης των οικολογικών χαρακτηριστικών ποιότητας των υδάτων το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και των δυο κρατών με έμφαση στη διασυνοριακότητα αλλά και στη διερεύνηση των ιχθυοπαραγωγικού δυναμικού.

4Η κοινή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος παρακολούθησης και η εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων αναφορικά με 1) την υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων στη διασυνοριακή λεκάνη απορροής του Αώου/Vjosa και 2) της κατάστασης του πληθυσμού τη ιχθυοπανίδας.

5Η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων ομάδων-στόχων εμπλεκομένων για την αειφορική διαχείριση των υδάτων.